juuni 3, 2019

PRIVAATSUSPOLIITIKA

SportTravel OÜ austab teie privaatsust. Dokument annab ülevaate selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kogume, kasutame, säilitame ja jagame.

Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub teabele, mille oleme kogunud või saanud teilt veebilehe sporttravel.ee külastamise kaudu või muul viisil seoses veebilehel pakutavate teenuste osutamisega. Veebilehe kasutamise ja/või teenuste ostmisega nõustute privaatsuspoliitikas väljatoodud tingimuste ja praktikaga.

Kes teie isikuandmeid töötleb?

Juriidiline isik, kes tegutseb veebilehe haldajana, teenuste pakkujana ja teie isikuandmete vastutava töötlejana, on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing SportTravel OÜ, mille registrikood on 12669642, registreeritud aadress Kanali tee 6, Tallinn kontakttelefon 55607672 ja e-posti aadress info@sporttravel.ee

Miks me teie isikuandmeid töötleme ja kuidas me neid kasutame?

Teatud teabe, nagu näiteks nime ja e-posti aadressi kogumine, on vajalik teenuste tarbimiseks, teie taotlustele vastamiseks ja teiega suhtlemiseks.

Püüame veebilehte ja teenuseid järjepidevalt arendada, tuginedes meie klientidelt ja kasutajatelt saadud tagasisidele. Isikuandmeid, mida me teie e-kirjadest, kliendiküsitlustest, tagasisidevormidest või muudest allikatest saame, kasutatakse veebilehe ja teenuste täiustamiseks, teie külastamise isikupärastamiseks ja klienditeeninduse parandamiseks.

Me võime saata teile e-kirju, mis on seotud teie tellitud teenustega või vajalikud nende pakkumiseks. Lisaks sellele võime saata teile e-kirju, mis sisaldavad praktilist infot ja eripakkumisi, ning teavet uute teenuste kohta. Ühtlasi võime saata teile pakkumisi meie koostööpartneritelt, kui me usume, et need võiksid teile huvi pakkuda. Kui te ei soovi selliseid kirju saada, on teil alati võimalus neist loobuda, toimides igas taolises e-kirjas sisalduvate juhiste järgi või võttes oma nõusoleku tagasi, saates meile vastava kirja e-posti aadressile info@sporttravel.ee.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Meil on võimalik koguda ainult neid andmeid, mida te vabatahtlikult meile teenuse kasutajaks registreerimisel, e-posti teel või muu kontakteerumise kaudu andnud olete. Enamiku andmeid saame me teilt siis, kui tellite meilt teenuse. Seejuures kogume ja salvestame kõik andmed, mida te veebilehte külastades sisestanud olete ja/või mõnel muul viisil meile annate. Andmed, mida me teilt saada võime, on alljärgnevad:

  • teie nimi, e-posti aadress ja kontakttelefon;
  • teie elukohaandmed;
  • põhiteave teie reisihuvide ja -vajaduste kohta;
  • teave mistahes arvustustest, tagasisidest, vastustest kliendiküsitlustele ja meile saadetud e-kirjadest.

Millal ja miks me teie isikuandmeid jagame või kolmandatele isikutele edastame?

Me austame oma klientide privaatsust ning hoiame nende andmeid turvaliselt ja kaitstult. Küll aga võime me teie teavet jagada alljärgnevatel juhtudel:

  • Alltöövõtjad volitatud töötlejatena: harvadel juhtudel kaasame töösse ka teisi ettevõtteid või üksikisikuid, kes viivad meie nimel läbi (või aitavad meie nimel läbi viia) teatud funktsioone. Näited sellistest olukordadest hõlmavad IT-teenuseid ja/või klienditeeninduse osutamist. Seda tehes võime jagada teie teavet teiste äripartneritega eesmärgiga pakkuda teile oma tooteid ja/või teenuseid. Kolmandatele isikutele võimaldatakse teie andmetele piiratud ligipääs ainult sellises ulatuses, mis on vajalik nende toodete tarnimiseks ja teenuste osutamiseks ning mitte mingil juhul muudel eesmärkidel. Lisaks sellele nõuame me alati kolmandatelt osapooltelt meie privaatsuspoliitika järgimist või tegutsemist sarnaste eeskirjade alusel.
  • Seadusest tulenev nõue: me võime avalikustada teie andmed juhul, kui seda nõuab kohtuotsus või mistahes muu seaduslik või regulatiivne nõue.
  • Teie nõusolek: muudel juhtudel saadetakse teile teade, kui tekib vajadus teie isikuandmete avalikustamiseks või edastamiseks kolmandatele isikutele. Sellisel juhul on teil võimalus anda oma nõusolek või keelduda oma teabe või selle osa jagamisest.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Me rakendame teie teabe kaitsmiseks ettevaatusabinõusid ning täidame hoolikalt kõiki kohaldatavatest andmekaitsealastest eeskirjadest tulenevaid kohustusi. Selleks, et vältida isikuandmetele volitamata ligipääsu, nende volitamata avalikustamist või kustutamist, oleme võtnud kasutusele tehnilised ja korralduslikud kaitsemeetmed, et hoida teie isikuandmeid turvalisena.

Juhul, kui meie kontrolli all oleva teabe turvalisus või terviklikkus satub turvanõuete rikkumise tagajärjel ohtu, võtame olukorra uurimiseks ja lahendamiseks kasutusele kehtivate seaduste ja eeskirjade kohased meetmed. Vajaduse korral teavitame me isikuid, kelle andmed võisid ohtu sattuda.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me säilitame teie isikuandmeid 10 aastat alates viimasest teenuse kasutamisest. Me säilitame teie e-posti aadressi otseturunduse eesmärgil seni, kuni olete meile öelnud, et ei soovi enam otseturundusalaseid kirju saada või kuni olete taotlenud oma isikuandmete kustutamist.

Millised õigused ja valikud teil oma teabe osas on?

Teil on alati võimalik keelduda endaga seotud teabe edastamisest, kuid kuna isikuandmed on teenuste osutamise seisukohalt paratamatult vajalikud, ei saa me teile teenuseid enne osutada. Samas aga ei mõjuta teile teenuste osutamist see, kas annate oma nõusoleku enda kontaktandmete töötlemiseks otseturundusega seotud eesmärgil või mitte.

Teil on võimalik peatada e-kirjade saamine, järgides tellimuse tühistamiseks taolises kirjas sisalduvaid juhiseid. Me teeme kõik endast oleneva, et töödelda kõiki tellimuse tühistamise taotlusi võimalikult kiiresti.

Kuidas saate taotleda oma isikuandmetele ligipääsu, nende parandamist, kustutamist, edastamist või töötlemise piiramist?

Selleks, et kontrollida oma isikuandmete õigsust ning taotleda nende parandamist, kustutamist, edastamist või töötlemise piiramist või koopiat nendest, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@sporttravel.ee.

Samuti võite taotleda teavet teiega seotud kogutavate ja töödeldavate isikuandmete, töötlemise eesmärgi ning kolmandate isikute kohta, kellele teiega seotud isikuandmeid on edastatud või plaanitakse edastada.

Kuidas on teil võimalik võtta ühendust SportTraveli ja andmekaitseasutusega seoses privaatsusalaste küsimustega?

Kui kahtlustate, et seoses veebilehe ja teenustega on aset leidnud andmekaitsealaste eeskirjade rikkumine, võtke meiega ühendust e-posti aadressil … Kui te ei ole rahul oma kaebuse lahendamisviisiga, on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele või võtta ühendust Eesti Andmekaitse Inspektsiooniga (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, e-posti aadressil info@aki.ee ja telefoni teel +372 5620 2341).

Kuidas on privaatsuspoliitikat muudetud?

Me võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada, avaldades veebilehel uue versiooni. Selleks, et uuendatud versioonidega kursis olla ja veenduda, et sisseviidud muudatused teile sobivad, tuleks võimalikke uuendusi veebilehelt aeg-ajalt kontrollimas käia. Veebilehe või teenuste jätkuv kasutamine pärast privaatsuspoliitikas tehtud muudatuste tegemist tähendab muudatustega nõustumist.

Privaatsuseeskirja praegune versioon kehtib alates 10. mai 2019.