veebruar 5, 2020

TINGIMUSED

OÜ SportTravel pakettreiside tingimused

SportTraveli poolt pakutavate reiside vastutav reisikorraldaja on SportTravel OÜ, registrikood 12669642, aadress Kanali tee 6, Tallinn 10112 (edaspidi Reisikorraldaja).

SportTravel OÜ on kantud Majandustegevuse Registrisse reisikorraldajana, registreerimisnumber TRE000848.

SportTravel pakub oma kõikidele reisidele täielikku, 100% finantskaitset SEB Pank AS tagatisega. Klient võib olla kindel, et SportTravel OÜ maksejõuetuse korral, tagastatakse talle kõik tasutud summad, mille eest ei ole teenust saadud.

Reisikorraldaja poolt pakutavatele pakettreisidele (edaspidi reis) kohaldatakse turismi- ja võlaõigusseadust ja käesolevaid pakettreiside tingimusi (edaspidi leping).

Reisikorraldaja – SportTravel OÜ

Reisija – Reisikorraldaja poolt korraldatava reisi ostja

1 . Reisileping ja vastutus

1.1. Reisileping on Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping, mis muutub siduvaks, kui Reisikorraldaja poolt väljastatud esimene osamaksu arve on tasutud tähtajaks.

1.2. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

1.3. Reisikorraldaja vastutab reisi elluviimise eest reisikirjelduses toodud viisil reisija ees, sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või mõni teine reisiteenuste osutaja (nt veoettevõtte ja majutusasutus). Reisikirjeldus on toodud Reisikorraldaja veebilehel.

1.4. Reisikorraldaja ei vastuta teenuste eest, mida pakettreis ei sisalda (sh teenused ja tooted, mis reisija on ise mujalt ostnud).

2. Reisi eest tasumine

2.1. Reisikorraldajal on õigus küsida reisile registreerumisel broneerimistasu, mis tagab koha reisil. Kui Reisija otsustab reisist loobuda, ei kuulu broneerimistasu tagastamisele.

2.2. Kui reisini on rohkem kui 31 päeva, on Reisijal kohustus tasuda ettemaks, mis on pool reisi maksumusest, kui pooled ei ole omavahel kokku leppinud teisiti. Ettemaksu tasumine garanteerib Reisijale koha reisil. (juhtutel, kus broneerimistasu ei rakendata)

2.3. Reisija tasub lõppsumma hiljemalt 1 kuu enne reisi algust, Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel.

2.4. Kui reisini on vähem kui 31 päeva, tuleb tasuda reisi kogumaksumus.

3. Reisi hind ja hinnamuutused

3.1. Reisitasu suurendamisest teatab Reisikorraldaja Reisijat vähemalt 31 päeva enne reisi alguse kuupäeva. Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud Reisikorraldaja pakkumises (üldjuhul kajastatud veebilehel) või mis on kokku lepitud Reisija ja Reisikorraldaja vahel.

3.2. Reisi hinna sisse ei kuulu viisa- ja reisikindlustuse maksumused, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.3. Reisikorraldaja poolt erinevate reklaami- ja müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele ning soodustustel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

3.4. Kui Reisija ei kasuta mõnda pakettreisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust nõuda vastava teenuse maksumuse tagastamist ja/või hüvitamist.

3.5. Reisikorraldajal on õigus pakettreisi hinda tõsta järgnevate asjaolude ilmnemisel:

(1) Eesti Vabariigi või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude tõusmisel, tingimusel, et need mõjutavad pakettreisi hinda;

(2) transpordi- või majutushindade tõusmisel, kui need ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja kui neid ei olnud võimalik reisi planeerides ette näha;

(3) valuutakursside muutumisel, juhul kui see mõjutab reisi hinda.

3.6. Reisitasu suurendamisest teatab Reisikorraldaja Reisijat vähemalt 31 päeva enne reisi alguse kuupäeva.

3.7. Reisikorraldaja annab Reisijale hinnagarantii ootamatute hinnalisade eest. Hinnagarantii võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus on tasutud ja reisini on jäänud vähemalt 31 päeva.

4. Reisi muutmine või tühistamine

4.1. Reisijal on õigus tellimus tühistada või muuta, tasumata Reisikorraldajale hüvitust, tingimusel, kui:

(1) on toimunud reisipaketi vähemalt 1,5-kordne hinnatõus ning Reisija on Reisikorraldajale esitanud reisi tellimuse tühistamissoovi 48 tundi pärast pakettreisi hinnatõusust teate saamist;

(2) reisi tellimuse tühistamine toimub 24 tunni jooksul peale selle broneerimist;

(3) on toimunud olulise reisiteenuse oluline muutumine tingimusel, et Reisija on Reisikorraldajale esitanud reisi tellimuse tühistamise soovi koheselt pärast olulise muutuse toimumisest teate saamist.Reisija esitab Reisikorraldajale reisi tühistamise ja/või muutmise soovi kirjalikult.

4.2. Reisija esitab Reisikorraldajale reisi tühistamise ja/või muutmise soovi kirjalikult.

4.3. Kui Reisija tühistab reisi punktis 4.1 (1) toodud põhjusel, võib Reisija tühistamise asemel nõuda reisipaketi asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisipaketiga, kui Reisikorraldaja saab seda Reisijale võimaldada, või reisipaketi asendamist väiksema maksumusega reisiga ja enammakstud reisitasu tagastamist.

4.4. Tellimuse muul viisil muutmise korral või erisoovide rakendamisel kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud (sh Reisikorralaja bürookulu 35 eurot). Kulude ulatuse ja tasumise tähtajad teatab Reisikorraldaja Reisijale 3 päeva jooksul alates Reisijalt tellimuse muutmise soovi laekumisest Reisikorraldajale.

4.5. Kui Reisija soovib reisi tühistada, hetkel kui:

(1) reisini on jäänud rohkem kui 31 päeva, on Reisija kohustatud hüvitama Reisikorraldaja poolt selleks hetkeks kantud kulud Reisija kohta või minimaalselt 20% reisi maksumusest;

(2) reisini on jäänud 30 kuni 15 päeva, on Reisija kohustatud hüvitama Reisikorraldajale 40 % reisi maksumusest;

(3) reisini on jäänud 14 kuni 11 päeva, on Reisija kohustatud hüvitama Reisikorraldajale 60% reisi maksumusest;

(4) reisini on jäänud 10 või vähem päeva, on Reisija kohustatud hüvitama Reisikorraldajale 100% reisi maksumusest.

4.6. Kui koos reisiva pere- või sõpruskonna reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab ühes toas või reisib koos ja üks Reisijatest tühistab oma reisi, on Reisikorraldajal õigus nõuda ja Reisijatel on kohustus hüvitada Reisikorraldajale muutusest tingitud lisatasu.

4.7. Kui tegemist on eritellimusreisiga (erinev programm, hotell, lisatellimused vms), hüvitab Reisija reisi tühistamisel selle programmi koostamisega seotud lisakulud.

4.8. Kui Reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, kuuluvad kohaldamisele käesolevate reisitingimuste punkti 4.4.(4) sätted.

5. Reisija kohustused ja vastutus

5.1. Reisija on kohustatud koheselt Reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust oma tellimusega ning kui on erinevusi, siis viivitamatult teavitama Reisikorraldajat mittevastavustest.

5.2. Kogu reisi kestuse ajal on Reisija kohustatud järgima hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju, spordireisidel ürituse korraldaja eeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutisi.

5.3. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumust tagasi saada.

5.4. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus/tegevusetus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

5.5. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks vmt, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kiirel organiseerimisel kui ka (vajadusel) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel, kusjuures Reisija kohustub täies ulatuses hüvitama Reisikorraldaja poolt kantud lisakulud hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates EV-sse tagasijõudmise kuupäevast.

5.6. Reisija vastutab oma tervisliku seisundi eest kogu reisi kestel, on teadlik koormusega kaasneda võivatest terviseriskidest ning on teinud reisile tulles kõik selleks, et tagada oma valmisolek kehaliseks soorituseks. Vajadusel on Reisija läbinud meditsiinilise kontrolli.

5.7. Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida oma passi vm dokumentide vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud või muidu sobimatute dokumentide tõttu, ei ole Reisijal õigus saada tagasi reisi eest tasutud maksumust;

5.8. Kui Reisija ei pääse reisile, sest on kaotanud või on muul viisil hävinud reisidokumendid, reisi maksumust ei tagastata;

5. 9. Kuna reis ei sisalda reisikindlustust, soovitab reisikorraldaja Reisijal vajalikud reisikindlustuse lepingud sõlmida. Reisija vastutab reisil vajaminevate vabatahtlike kindlustuste eest. Soovituslik on kindlustusega katta riskid elule ja tervisele, varale aga ka erinevate põhjustega reisitõrgetele (sh ürituse ärajäämine). Loe kindlustuse kohta lisa SIIT!

6. Reisikorraldaja kohustused ja vastutus

6.1. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et Reisija poolt tellitud pakettreis vastab kirjeldustele, v.a Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide iseseisvad otsused remonttööde läbiviimiseks reisi kestuse ajal jms.

6.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Vääramatu jõu tõttu (võlaõigusseadus § 103 lg 2 ja § 879), sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, riigisõjad, streigid vms. Samuti kohaldatakse vääramatu jõu sätteid, kui reis jääb ära Reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel. Samuti kuulub siia ürituse ärajäämine, kui üritus on reisi eesmärgiks. Selleks puhuks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisitõrke kindlustuse lisakaitse.

6.3. Reisikorraldaja peab Reisijale olulise reisiteenuse muutmisest või reisi ärajätmisest ning selle põhjusest viivitamata teatama.

6.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest:

(1) mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja/või tegevusetusest või hoolimatusest;

(2) kui reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis vm tekib reisi kestuse ajal ootamatu tehniline rike;

(3) kui Reisijal läheb kaduma pagas (sellisel juhul vastutab Vedaja, Reisija võib vormistada eraldi pagasikindlustuse).

6.5. Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju eest, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).

6.6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis vm tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest, mis on tekitatud hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.

6.7. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell vm) pankrotistub, oluliselt tõstab hindu või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et eelloetletuga põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellisel juhul on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada reisikirjelduses märgitud hotell teise samaväärse tasemega hotelli vastu.

6.8. Reisikorraldaja vastutus võlaõigusseaduse § 878 lg 2 nimetamata kahju eest (s.o reisikorraldaja tegevusega reisijale põhjustatud kahju, v.a reisija surma põhjustamine, reisijale kehavigastuste tekitamine või reisija tervise kahjustamine) on piiratud kuni reisitasu kolmekordse suuruseni.

6.9. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, et Reisija on kuulutatud reisi sihtkohamaal persona non grata’ks. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha tagastamisele ei kuulu.

7. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi

7.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisi reisikirjelduses esitatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelle või sõiduvahendeid, muuta ajakava või teha reisis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijaid koheselt teavitada.

7.2. Kui reisi on tellinud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks reisikirjelduses esitatud kujul, on Reisikorraldajal õigus, tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendeid, ajakava ja reisi marsruuti.

8. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta

8.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:

(1) reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid, sellisel juhul on Reisikorraldaja kohustatud reisi ärajäämisest Reisijaid koheselt teavitama;

(2) lennufirmast Vedaja, mis teostab Reisijate kohaletoomise sihtkohamaale ja äraviimise sihtkohamaalt, annulleerib ootamatult lennud ja neid ei ole võimalik teiste lendudega asendada;

(3) reisi läbiviimine on Reisikorraldajast sõltumatutel põhjustel oluliselt raskendatud või seatakse ohtu reisijate julgeolek (sõda, rahutused, loodusõnnetused vms).

8.2. Juhul, kui reis on jäetud ära tulenevalt punktides 8.1.(1–3) toodud asjaolude esinemisest, on Reisijal õigus omal valikul, ärajäetud reisi eest saada Reisikorraldajalt uus, sama taseme ja hinnaga asendusreis. Kui asendusreis on algsest reisist odavam, tagastab Reisikorraldaja hinnavahe. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu raha.

8.3. Kui Reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel reisi ära jätma, saab Reisija nõuda tagasi ainult summa, mis jääb üle pärast seda, kui Reisikorraldaja otsesed kulud, sh hotelli-, laevapileti-, lennupileti- ja viisa vormistamise kulud, on hüvitatud. Reisijal ei ole õigust nõuda lisahüvitust.

9. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine

9. 1. Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid

(1) reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mille tekkimist on võimalik eeldada, arvestades reisi sihtkohta ja iseloomu;

(2) lennu või sõidu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine või varasem/hilisem saabumine sihtkohta, tehnilised takistused teel), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi või kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine, lennuki tehniline rike), halvad teeolud või muu vastav põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne ehk kuni 16 tundi;

(3) hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt  üle broneerimine. Reisikorraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et ärajäänud hotell asendataks vähemalt samaväärse hotelliga;

(4) lennumarsruudi ootamatut muutust kui Vedaja on teinud ülebroneeringu, kusjuures sellisel juhul pakub Vedaja alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse vastavalt oma sisekorrareeglitele;

(5) reisija ei pääse lennule oma süü tõttu (näiteks Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid või ta on väga tugevas alkoholijoobes).

9.2. Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta, vastasel juhul ei saa nendele pretensioonidele tuginedes hiljem nõuda kahju hüvitamist.

9.3. Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis, kusjuures hüvitamisele kuulub ainult otsene kahju.

9.4. Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, tuleb niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast reisi lõppkuupäeva esitada pretensioon Reisikorraldajale. Pretensioon peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Saamata jäänud teenust tõendava teatise võib kirjalikult koostada ka Reisikorraldaja esindaja.

10. Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Reisikorraldaja kogub ja töötleb Reisijate andmeid reiside tarbeks, tegutsedes vastavalt EV ja EL seadusandlusele. Privaatsuspoliitika tingimused on leitavad SIIN.

11. Erimeelsuste lahendamine

Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.